فرم ثبت سفارش مبدل

شرکت پترو فناور مهراطلس در راستای افزایش رضایت مشتری و کاهش هزینه ها اقدام به دریافت سفارش جهت تولید یا تعمیر مبدل مشتریان خود میکند
لطفا دقت داشته باشید که همه موارد ضروری را پر کنید و انتها اگر نیازی به توضیح بیشتری بود نوشته یا فایل راهنما را آپلود کنید

سفارش مبدل پوسته و لولهمشخصات فرایندی

نوع ماده

دمای ورودی

دمای خروجی

دبی

فشار کارکرد

ماکزیمم افت فشار


تعمیر مبدل پوسته و لولهمشخصات مبدل


سفارش مبدل صفحه ایمشخصات فرایندی

نوع ماده

دمای ورودی

دمای خروجی

دبی

فشار کارکرد

ماکزیمم افت فشار


تعمیر مبدل صفحه ایمشخصات مبدل

مشخصات پلیت
مشخصات واشربازگشت به خانه